page_about

Biz hakda

Awtoulag derejeli batareýa öndürmek, dünýä belli li-ion batareýa markasyny gurmaga we müşderilerimize has gowy çözgütler bermäge mümkinçilik berýär.

Görüş we wezipe

Görüş

Gurşun kislotasynyň alternatiwalary üçin litiýde global lider bolmak.

Gymmatlyklar

Innowasiýa

Üns beriň

Göreş

Hyzmatdaşlyk

Hil syýasaty

Hiliň esasyny düzýär
Roýpow hem ýeke-täk
saýlanmagynyň sebäbi

Wezipe

Ekologiýa taýdan arassa gurmaga kömek etmek
we akylly durmuş ýörelgesi

Näme üçin RoyPow?

Global öňdebaryjy marka

“RoyPow” Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Huizhou şäherinde döredilýär, Hytaýda önümçilik merkezi we ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa, Angliýa, Awstraliýa we Günorta Afrika we ş.m.

R-de ýöriteleşdik&D we gurşun-kislotaly batareýalar üçin litiý çalyşmalaryny ençeme ýyllap öndürmek we gurşun-kislota meýdanyny çalyşýan li-ion boýunça dünýäde öňdebaryjy bolýarys.

10+ ýyllyk litiý-ion batareýalaryny bagyşlamak

Müşderilere professional batareýa çözgütlerini hödürlemek üçin buýsanýarys:

  • hereketlendiriji batareýa çözgütleri

    golf arabalary, awtomatiki usulda dolandyrylýan ulaglar we beýlekiler ýaly pes tizlikli ulaglar üçin batareýalary goşmak bilen;we deňiz we gaýyk, trolling hereketlendirijileri we balyk tapyjylar üçin batareýalar.

  • gurşun-kislotanyň erginlerini çalyşýan litiý-ion

    forkliftler, howa iş platformalary we pol arassalaýjy maşynlar ýaly dürli önümçilik goşundylary üçin batareýalary öz içine alýar.

  • energiýa saklaýyş çözgütleri

    göçme energiýa saklaýyş seriýalaryny, öý energiýasyny saklaýyş seriýalaryny, ýük awtoulag kondisioner ulgamlaryny we ş.m.

Ylmy gözlegler

“RoyPow” tehnologiýa innowasiýalaryna yzygiderli bagyşlanýar.Elektronikadan we programma üpjünçiliginiň dizaýnyndan modula we batareýany gurnamak we synagdan geçirmek ýaly işiň ähli taraplaryny öz içine alýan toplumlaýyn dizaýn we önümçilik ukybyny ösdürdik.Dikligine birleşdirilen we bu, müşderilerimize amaly çözgütleriň giň toplumyny hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Charger

Giňişleýin gözleg we gözleg mümkinçilikleri

Esasy ugurlarda we esasy komponentlerde ajaýyp gözleg we gözleg ukyby.

BMS-den hünärmen gözleg we gözleg topary, zarýad beriji enjam we programma üpjünçiligi.

Önümçilik güýji

Bularyň hemmesinden ugur alyp, RoyPow “ahyrky” toplumlaýyn eltip bermäge ukyply we önümlerimizi önümçilik kadalaryna öwürýär.

Taryh

2022
2022-nji ýyl

Günorta Amerikanyň şahamçasy we Tehas zawody döredildi;

Garaşylýan girdeji 200 million dollar.

2021
2021-nji ýyl

Japanaponiýa, Europeewropa, Awstraliýa we Günorta Afrika şahamçasy döredildi;Şençzhenen şahamçasyny döretdi.

Girdejini 100 million dollar diýip maksat edinýär.

2020
2020

“Täze dört geňeş” sanawynda Angliýanyň şahamçasy döredildi;

Girdejisi 36 million dollar.

2019
2019

Milli ýokary we täze tehnologiýaly kärhana.
Satyş 15,41 million dollardan geçdi.

2018
2018

Satyş 7,71 million dollardan geçdi.
“RoyPow USA” döredildi.

2017
2017

Halkara marketing kanallaryny dörediň.
Önümler Europeewropanyň, ABŞ-nyň we beýleki ösen ýurtlaryň esasy bazaryna girýär.

2016
2016

2-nji noýabrda esaslandyryldy.
771K dollarlyk başlangyç maýa goýum bilen.

Globallaşma

International_Network

RoyPow HQ

RoyPow Technology Co., Ltd.

RoyPow ABŞ

RoyPow (ABŞ) Tehnologiýa Co., Ltd.

RoyPow UK

“RoyPow Technology UK Limited”

RoyPow Europeewropa

RoyPow (Europeewropa) Tehnologiýa BV

RoyPow Awstraliýa

RoyPow Australia Technology (PTY) LTD

RoyPow Günorta Afrika

RoyPow (Günorta Afrika) Tehnologiýa (PTY) LTD

RoyPow Günorta Amerika

RoyPow Şençzhenen

RoyPow (Şençzhenen) Tehnologiýa Co., Ltd.

Halkara strategiýalaryny öňe sürmek

Global burç daşlaryny çözmek, satuw we hyzmat ulgamyny berkitmek üçin ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa, Angliýa, Awstraliýa, Günorta Afrika we ş.m. şahamçalary.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň